رویداد رفع نیازهای فناورانه صنایع شیمیایی – نیاز فناورانه