006 نمونه فعالیت ـ کارگاه نجوم قرآن برای مدرسه‌ی دخترانه‌ی عسگری