پلتفرم احیاء،پلتفرم بکارگیری ظرفیت های بلا استفاده(ماشین آلات و نیروی انسانی) کارخانه جات و صنایع می باشد. این پلتفرم اهداف زیر را دنبال می‌کند.

  • تسهيل ارتباط بين واحدهاي توليدي داراي ظرفيت بلا استفاده و متقاضيان بکارگيري آنها از طريق شناسايي ظرفيت هاي بلااستفاده ، امکانات مازاد و … واحدهاي توليدي موجود و ارائه آن به متقاضيان به‌وي‍ژه كسب و كارهاي نوپا.
  • تسهيل ارتباط بين خبرگان درحوزه هاي مختلف كسب و كار و كسب و كارهاي نوپا از طريق شناسايي خبرگان درحوزه هاي مختلف كسب و كار و معرفي آنان به متقاضيان به‌وي‍ژه كسب و كارهاي نوپا به عنوان منتور.

تسهيل امكان سرمايه گذاري مديران كارخانجات و  واحدهاي توليدي فعال در كسب و كارهاي نوپا از طريق معرفي كسب و كارهاي نوپاي نوآور.