ارزش آفرینان توسعه فناوری پارسیان

مدیرعامل محمد سهیل باقریان محمد سهیل باقریان
دسته ICT