اندیشه فناوری اطلاعات قرن (آفاق)

مدیرعامل محمدرضا نادری زاد محمدرضا نادری زاد
دسته ICT