بلندای صنعت جهان افراز

مدیرعامل حسن مؤیدی خسروشاهی حسن مؤیدی خسروشاهی
دسته برق و الکترونیک