واحد فناور بهین فناوری مهراد پژوه

مدیرعامل مهدی مرادی مهدی مرادی
دسته ساخت و تولید