داده پردازان نوین اهداف (دپنا)

مدیرعامل جواد تقی زاده نائینی جواد تقی زاده نائینی
دسته ساخت و تولید