واحد فناور زیست پاک آرمان شهر آرا

مدیرعامل علی هادوی مقدم علی هادوی مقدم
دسته فناوری‌های جدید و نوظهور