ایجاد زیرساخت ارتباطات، هدایت، مشاوره و مسیریابی ورزشی برای هر فرد در راه حفظ و توسعه سلامتی و قهرمانی، در هر مرحله از زندگی ورزشی