صندوق پژوهش و فناوری کریمه

مدیرعامل نیما روحانی نیما روحانی
دسته ساخت و تولید