هدف نهایی این طرح آشنایی کودکان با مفاخر ایران و اسلام و رویدادهایی مهم اتفاق افتاده شده از طریق تصاویر و اصوات راوی داستان هاست و ارائه ی قصه در قالب تصویر یا بازی بر روی لباس و ترغیب برای خواندن کتاب از طریق دیدن یک تصویر که یادآور داستان مورد نظر را دارد که میتوان برای جذابیت بیشتر البسه که باعث نوآوری آن هم می شود برد الکترونیکی دارای صدا و نور را نصب کرد که همچنین سرگرمی مفرحی برای کودک ایجاد می کند.

لباس چاپ تصویری قصه، لباس بازی، لباس بازی اجتماع، لباس قصه خاص، لباس فرهنگ و آموزش از جمله محصولات این واحد فناور می باشد.