واحد فناور نانو ابزار پارس

مدیرعامل مهدی فرهودنیا مهدی فرهودنیا
دسته ساخت و تولید