سیمرغ نرم افزاری تخصصی برای پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 است.

در این نرم افزار بجای تمرکز بر فرآیندهای اداری، فرآیندهای تخصصی (که شامل 14 فرآیند اصلی در مدل است)، مبنای طراحی قرار گرفته است.

این نرم افزار بر پایه اصول علمی HR طراحی شده و با رویکرد روابط انسانی و تعاملی توسعه یافته است تا ابزاری مناسب برای پاسخ به چالش های متخصصان منابع انسانی کشور در حوزه تکنولوژیک منابع انسانی (HR Tech) فراهم آید.

هسته تیم طراحی سیمرغ، متخصصان منابع انسانی، نرم افزار و تحلیل سیستم است. تجربه سالها حضور در پروژه های بزرگ دانشگاه تهران در حوزه منابع انسانی برای معتبرترین سازمان های کشور، پشتوانه تجربی و علمی ارزشمندی برای تیم طراحی این نرم افزار فراهم کرده است.

نرم افزار سیمرغ با تاييد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، به عنوان محصولی دانش بنیان معرفی شده است.