ما در شبکه اجتماعی تحصیلی روبرد به محصلین این امکان را میدهیم تا با برقراری ارتباط هدفمند و هوشمند با یکدیگر در ابتدا نیاز های تحصیلی خود (همیار تحصیلی ، همیار پژوهشی، هم تیمی ، کتاب ، جزوه و …) را برطرف نموده و به یکدیگر پیشنهادات آموزشی مفید (کتاب ، پادکست، فیلم، وبینار، مقاله، مهارت و…) را در جهت کاهش هزینه های پولی و زمانی خود ارائه دهند .