کیمیا پژوهان صنعت گستر قم

مدیرعامل غلامرضا نجفی غلامرضا نجفی
دسته ساخت و تولید