معرفی مدیران


دکتر خیراله رهسپار فرد - رییس

دکتر روح اله ندری - سرپرست معاونت فناوری و نوآوری

محمدرضا دوست‌کافی - سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع